REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
"Małpie urodziny"

§1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna „Małpie urodziny" (zwana dalej „Promocją") prowadzona za pośrednictwem platformy primate.diet.
 2. Organizatorem Promocji jest Black Monkey sp. z o. o., ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, (zwanym dalej „Organizatorem").
 3. Promocja rozpoczyna się 28 marca 2022 r. o godzinie 00:00 i kończy 29 marca 2022 r. o godzinie 3:00.
 4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Promocja dotyczy otrzymania bonusu w Promocji po wejściu na stronę internetową www.primate.diet (zwanej dalej: „Stroną") możliwego do zrealizowania po doładowaniu rachunku uczestnika Promocji (zwanego dalej "Użytkownikiem") w platformie Primate (zwanej dalej „Platformą") i dokonaniu zamówienia.
 6. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która dokonała zapisu poprzez Stronę oraz dokonała doładowania rachunku w Platformie.
 7. Do niniejszej Promocji stosują się odpowiednio wszystkie postanowienia regulaminu świadczenia usług przez Organizatora, dostępnego pod adresem: https://primate.diet/regulamin.

§2.
Zasady promocji

 1. By wziąć udział w Promocji, Klient zdrapuje wirtualną zdrapkę wyświetlaną na Stronie i otrzymuje informację o wysokości przyznanego bonusu.
 2. W dniu Promocji tj. 28 marca 2022 r. Klient, który spełni łącznie następujące przesłanki:
  1. zdrapie wirtualną zdrapkę,
  2. doładuje rachunek w Platformie na dowolną kwotę.
  otrzyma bonus do wpłacanych środków w wysokości wyświetlonej w wirtualnej zdrapce.
 3. Niezalogowany Użytkownik, aby odebrać bonus, musi skorzystać z tej samej przeglądarki i tego samego urządzenia, a także nie może do czasu odebrania bonusu wyczyścić cookies.
 4. Zalogowany Użytkownik (Użytkownik, który zalogował się przed zdrapaniem wirtualnej zdrapki lub po jej zdrapaniu ale po nabyciu cookies) może wykorzystać bonus na dowolnym urządzeniu po zalogowaniu się do swojego konta.
 5. Z jednego konta można wykorzystać tylko jeden bonus.
 6. Bonus zaokrąglany jest w górę do liczb całkowitych.
 7. Organizator, po pełnym i prawidłowym doładowaniu rachunku przez Użytkownika udziela dodatkowego doładowania środków w postaci BNC na rachunek Użytkownika, w zależności od wysokości kwoty doładowania i wysokości przyznanego bonusu, nie mniej jednak niż 5% i nie więcej niż 30% wpłaconej kwoty, liczonej według następującego wzorca:
  1. dodatkowe 5% BNC liczone od kwoty 100 PLN, tj. 5 BNC przy 100 PLN doładowania, tak więc przy doładowaniu rachunku za 100 PLN użytkownik otrzymuje doładowanie za 100 BNC i dodatkowe doładowanie od Organizatora w wysokości 5 BNC (kwoty i procenty są przykładowe).
 8. W przypadku późniejszej częściowej lub całościowej wypłaty z rachunku kwoty, która stanowiła podstawę do naliczenia dodatkowych środków, Organizator uprawniony jest do anulowania takiej kwoty środków, która została proporcjonalnie dodana z tytułu dokonanej przez Użytkownika wpłaty.
 9. Promocji w ramach niniejszego Regulaminu nie można łączyć z innymi promocjami.
 10. Dodatkowe środki nie podlegają wypłacie i Użytkownik nie może żądać ekwiwalentu pieniężnego.
 11. Dodatkowe środki nie podlegają przekazaniu czy cesji na rzecz osoby trzeciej.

§3.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie https://primate.diet/malpie-urodziny-regulamin
 2. W przypadku chęci złożenia reklamacji w związku z udziałem w Promocji, Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z procedury reklamacyjnej opisanej w regulaminie podstawowym Platformy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 28 marca 2022 r.