REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “Halloweenowy zawrót głowy”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna „Halloweenowy zawrót głowy” (zwana dalej „Promocją”) prowadzona za pośrednictwem platformy https://primate.diet/ (dalej również jako: “Strona”)

 2. Organizatorem Promocji jest Black Monkey sp. z o. o., ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, (zwanym dalej „Organizatorem”).

 3. Promocja rozpoczyna się 27 października 2022 r. (o godzinie 23:59) i trwa do 1 listopada 2022 r. (do godziny 23:59).

 4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Ogłoszenie o Promocji ukaże się za pośrednictwem strony internetowej internetową www.primate.diet , a także za pośrednictwem mediów społecznościowych tj. profilu na Facebook’u i Instagramie pod nazwą primate.diet.

 6. Uczestnikiem promocji (dalej jako: „Użytkownik”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zarejestrowała się na Stronie.

 7. Do niniejszej Promocji stosują się odpowiednio wszystkie postanowienia regulaminu świadczenia usług przez Organizatora, dostępnego pod adresem: https://primate.diet/regulamin.


§2
ZASADY PROMOCJI

 1. By wziąć udział w Promocji, Użytkownik musi wejść na Stronę, znaleźć 3 emotikony ducha (?) znajdujące się na Stronie lub podstronach, zrobić trzy zrzut ekranu dokumentujące trzy różne miejsca na Stronie lub podstronach, w których znalazł emotikonę, a następnie wysłać je za pośrednictwem wiadomości na Facebooku na konto Organizatora primate.diet www.facebook.com/primate.diet

  1. przesłanie osobie trzeciej indywidualnego kodu polecającego Użytkownika, znajdującego się w koncie Użytkownika w Platformie,

  2. Użytkownicy otrzymają również wiadomość e-mail z zaproszeniem do udziału w Promocji, drugą możliwą drogą zgłoszenia i wzięcia udziału w Promocji jest odesłanie zrzutów ekranu w zwrotnej wiadomości e-mail.

  3. Każdy uczestnik, który spełni wymagania Promocji otrzyma doładowanie w postaci maksymalnie 15 BNC na swoje konto Użytkownika zarejestrowane pod adresem e-mail wskazanym w wiadomości ze zgłoszeniem. Przesłanie jednego zrzutu ekranu dokumentującego jedno miejsce na Stronie lub podstronach, w których została znaleziona emotikona jest warunkiem otrzymania 5 BNC. Użytkownik może wysłać maksymalnie trzy zrzuty ekranu, dokumentujące trzy różne miejsca na Stronie lub podstronach, w których znalazł emotikonę, uzyskując 15 BNC.

  4. w przypadku dokonania wypłaty lub odstąpienia od umowy przez osobę trzecią - Użytkownik traci uprawnienie wynikające z tego Polecenia w Promocji.

 2. Dodatkowe środki nie podlegają wypłacie i Użytkownik nie może żądać ekwiwalentu pieniężnego.

 3. Dodatkowe środki nie podlegają przekazaniu czy cesji na rzecz osoby trzeciej.


§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji jest dostępny na Stronie.

 2. W przypadku chęci złożenia reklamacji w związku z udziałem w Promocji, Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z procedury reklamacyjnej opisanej w regulaminie podstawowym Platformy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 27 października 2022 r.