REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
“Black Monkey Friday”

§1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna „Black Monkey Friday” (zwana dalej: „Promocją”) prowadzona za pośrednictwem platformy https://primate.diet/.
 2. Organizatorem Promocji jest Black Monkey sp. z o. o., ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa (zwanym dalej: „Organizatorem”).
 3. Promocja rozpoczyna się 25 listopada 2022 r. o godzinie 00:00 i kończy 28 listopada 2022 r. o godzinie 23:59.
 4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Promocja dotyczy otrzymania bonusu w Promocji po wejściu na stronę internetową https://primate.diet/ (zwanej dalej: „Stroną”) możliwego do zrealizowania po doładowaniu rachunku uczestnika Promocji (zwanego dalej “Użytkownikiem”) w platformie PRIMATE (zwanej dalej „Platformą”) i dokonaniu zamówienia.
 6. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która dokonała zapisu poprzez Stronę oraz dokonała doładowania rachunku w Platformie. 
 7. Do niniejszej Promocji stosują się odpowiednio wszystkie postanowienia regulaminu świadczenia usług przez Organizatora, dostępnego pod adresem: href="/regulamin">https://primate.diet/regulamin.

§2.
Zasady promocji

 1. By wziąć udział w Promocji, Klient zdrapuje wirtualną zdrapkę wyświetlaną na Stronie i otrzymuje informację o wysokości przyznanego bonusu.
 2. W dniach obowiązywania Promocji tj. od 25 listopada 2022 r. do 28 listopada 2022 r. Użytkownik, który spełni łącznie następujące przesłanki:
  1. zdrapie wirtualną zdrapkę,
  2. doładuje rachunek w Platformie na dowolną kwotę w tym samym dniu, w którym zdrapana została wirtualna zdrapka (wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie Organizatora do 23:59)
  otrzyma bonus do wpłacanych środków w wysokości procentowej wyświetlonej w wirtualnej zdrapce i liczonej od wysokości dokonanej wpłaty.
 3. Niezalogowany Użytkownik, aby odebrać bonus, musi skorzystać z tej samej przeglądarki i tego samego urządzenia, a także nie może do czasu odebrania bonusu wyczyścić cookies.
 4. Zalogowany Użytkownik (Użytkownik, który zalogował się przed zdrapaniem wirtualnej zdrapki lub po jej zdrapaniu, ale po nabyciu cookies) może wykorzystać bonus na dowolnym urządzeniu po zalogowaniu się do swojego konta.
 5. Z jednego konta można wykorzystać tylko jeden bonus.
 6. Bonus zaokrąglany jest w górę do liczb całkowitych.
 7. Organizator, po pełnym i prawidłowym doładowaniu rachunku przez Użytkownika udziela dodatkowego doładowania środków w postaci BNC na rachunek Użytkownika, w zależności od wysokości kwoty doładowania i wysokości przyznanego bonusu, nie mniej jednak niż 5% i nie więcej niż 22% wpłaconej kwoty, liczonej według następującego wzorca: bonus w wysokości 5% liczony od kwoty 100 PLN, tj. 5 BNC przy 100 PLN doładowania, tak więc przy doładowaniu rachunku za 100 PLN, Użytkownik otrzymuje doładowanie za 100 BNC i dodatkowe doładowanie od Organizatora w wysokości 5 BNC (kwoty i procenty są przykładowe).
 8. W przypadku późniejszej częściowej lub całościowej wypłaty z rachunku kwoty, która stanowiła podstawę do naliczenia dodatkowych środków, Organizator uprawniony jest do anulowania takiej kwoty środków, która została proporcjonalnie dodana z tytułu dokonanej przez Użytkownika wpłaty.
 9. Promocji w ramach niniejszego Regulaminu nie można łączyć z innymi promocjami.
 10. Dodatkowe środki nie podlegają wypłacie i Użytkownik nie może żądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.
 11. Dodatkowe środki nie podlegają przekazaniu czy cesji na rzecz osoby trzeciej.
 12. Użytkownik może zdrapać po jednej zdrapce na dobę (od godziny 00:00 do 23:59), przez każdy dzień trwania Promocji.

§3.
ZASADY PROMOCJI NEWSLETTER

 1. By wziąć udział w Promocji Newsletter, Klient wykorzystuje kod promocyjny otrzymany za pośrednictwem newslettera.
 2. W dniach obowiązywania Promocji tj. od 25 listopada 2022 r. do 28 listopada 2022 r. Użytkownik, który spełni łącznie następujące przesłanki:
  1. doładuje rachunek w Platformie na odpowiednią kwotę PLN (wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie Organizatora do 28.11.2022 r. do godziny 23:59) oraz
  2. prawidłowo wpisze kody rabatowe otrzymane za pośrednictwem newslettera.
  otrzyma bonus do wpłacanych środków w wysokości procentowej wyświetlonej w wirtualnej zdrapce i liczonej od wysokości dokonanej wpłaty.
 3. Z jednego konta można wykorzystać tylko jeden bonus.
 4. Bonus zaokrąglany jest w górę do liczb całkowitych.
 5. Organizator, po pełnym i prawidłowym doładowaniu rachunku przez Użytkownika udziela dodatkowego doładowania środków w postaci BNC na rachunek Użytkownika, w zależności od wysokości kwoty doładowania i wysokości przyznanego bonusu, nie mniej jednak niż 100 BNC i nie więcej niż 6500 BNC w zależności od wysokości wpłaconej kwoty, liczone według następującego wzorca: bonus w wysokości: Poziom I: 100 BNC przy łącznej kwocie wpłaty 500 zł, Poziom II: 200 BNC przy łącznej kwocie wpłaty 1000 zł, Poziom III: 400 BNC przy łącznej kwocie wpłaty 1500 zł, Poziom IV: 800 BNC przy łącznej kwocie wpłaty 2000 zł, Poziom V: 1200 BNC przy łącznej kwocie wpłaty 3000 zł, Poziom VI: 2200 BNC przy łącznej kwocie wpłaty 5000 zł, Poziom VII: 4000 BNC przy łącznej kwocie wpłaty 7000 zł, Poziom VIII: 6500 BNC przy łącznej kwocie wpłaty 10 000 zł, tak więc przy doładowaniu rachunku za 500 PLN, Użytkownik otrzymuje doładowanie za 500 BNC i dodatkowe doładowanie od Organizatora w wysokości 100 BNC
 6. W przypadku późniejszej częściowej lub całościowej wypłaty z rachunku kwoty, która stanowiła podstawę do naliczenia dodatkowych środków, Organizator uprawniony jest do anulowania kwoty środków, która została dodana z tytułu dokonanej przez Użytkownika wpłaty.
 7. Promocji w ramach niniejszego Regulaminu nie można łączyć z innymi promocjami.
 8. Dodatkowe środki nie podlegają wypłacie i Użytkownik nie może żądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.
 9. Dodatkowe środki nie podlegają przekazaniu czy cesji na rzecz osoby trzeciej.
 10. Każdy poziom bonusu ma przypisany kod rabatowy, aby otrzymać bonus z poziomu II należy wpisać dwa kody rabatowe – z poziomu I i z poziomu II, analogicznie na kolejnych poziomach tj. aby otrzymać maksymalną ilość 6500 BNC przy wpłacie 10 000 zł należy wpisać wszystkie osiem kodów rabatowych otrzymanych za pośrednictwem newslettera.

§4.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie https://primate.diet/
 2. W przypadku chęci złożenia reklamacji w związku z udziałem w Promocji, Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z procedury reklamacyjnej opisanej w regulaminie podstawowym Platformy, o którym mowa w § 1 ust. 7.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 listopada 2022 r.